Langdurige zorg presenteert stip op de horizon COVID-19

  • 8 maart 2022

Twaalf partijen uit de langdurige zorg boden samen het document ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’ aan aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. Zij beschrijven hierin hoe zij COVID-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg, wat ze hier zelf aan gaan doen en wat er nodig is van de systeempartijen. Blijvende aandacht voor de langdurige zorg en vanzelfsprekende aanwezigheid in de crisisstructuur, dat is misschien wel de belangrijkste wens van de veldpartijen.

ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NIP, NVAVG, NVO, Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN, Zorgthuisnl en Verenso zijn de initiatiefnemers van dit document. Zij geven aan niet meer van crisis tot crisis te willen gaan. Ofschoon COVID-19 iets anders is dan het Norovirus en de griep, willen de partijen net als bij deze infectieziektes meer gestructureerd omgaan met het virus. Uitgangspunt daarbij is de kwaliteit van leven en autonomie van bewoners.

De Stip op de horizon

De veldpartijen beschrijven de stip op de horizon als volgt:

COVID-19 maakt, net als andere virussen, onderdeel uit van het leven in de langdurige zorg. De kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg vormen het uitgangspunt. Kwaliteit van leven staat voorop bij de zorg en begeleiding voor iedere individuele bewoner, waarbij dit altijd gezien wordt in relatie tot de kwaliteit van leven van medebewoners en de gezondheid van de professionals. Voor kwaliteit van leven, het ervaren van zingeving en waardigheid is het kunnen voeren van regie en zelf kunnen beslissen belangrijk. Naasten zijn essentieel voor kwaliteit van leven. Bezoek en sociaal contact zijn daarom altijd mogelijk. Er is aandacht voor mogelijke gezondheidsrisico’s en deze risico’s worden afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de bewoner en hun naasten; keuzes worden gezamenlijk gemaakt.

Professionals kunnen vanuit hun deskundigheid veilig en met plezier hun werk doen. Daarbij is ook oog voor de mogelijke gezondheidsrisico’s die zij lopen. Deze risico’s worden met professionals afgestemd, waarbij keuzes gezamenlijk worden gemaakt.

Zorgorganisaties geven zelf invulling aan landelijke kaders en beleid. Zij hebben een duidelijke visie met draagvlak onder alle betrokkenen en met ruimte voor individuele afwegingen. Zij zoeken hierbij een zo optimaal mogelijke verhouding tussen kwaliteit van leven en veiligheid in relatie tot virus(uitbraken). Zij doen dit door bij bewoners, naasten en professionals na te gaan wat zij belangrijk vinden. Het gaat om het behoud van het plezier in het leven met zoveel mogelijk sociale contacten, bewegingsvrijheid en eigen regie. En op basis daarvan als management in samenwerking met cliëntenraad, VAR/PAR en regiebehandelaars per locatie maatwerkafspraken te maken. Maatregelen zijn te allen tijde proportioneel en worden afgewogen op individueel, locatie en organisatie niveau. Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt met standaardbeleid voor alle virussen die een uitbraak tot gevolg kunnen hebben.

Wat de langdurige zorg zelf oppakt

De langdurige zorgpartijen gaan zelf diverse zaken oppakken om deze stip op de horizon te bereiken. Bijvoorbeeld de tijdige communicatie en nazorg voor bewoners en naasten. Het hebben van aandacht
voor mogelijke virusuitbraken tijdens de reguliere Advance Care Planning (ACP) gesprekken. Ook structureel werken aan infectiepreventie en borgen van inspraak van professionals worden in het rapport genoemd. Verder worden diverse documenten geactualiseerd en indien mogelijk herschreven zodat ze voor alle virusuitbraken van toepassing zijn. Daarbij geven de partijen aan structureel te blijven overleggen met elkaar.

Wat is er nodig van systeempartijen

Ook vanuit de systeempartijen (VWS, RIVM, GGD) is een aantal zaken nodig om de stip op de horizon te bereiken. De twaalf veldpartijen wensen systematische voorlichting van de 3 systeempartijen over preventie. Ook vragen ze om een landelijk structureel vaccinatieprogramma met eenvoudige registratie en duidelijkheid over wie er verantwoordelijk is voor het vaccineren van professionals en bewoners. Daarbij willen ze zekerheid van levering en financiering van beschermende middelen en tests. Hetzelfde geldt voor langjarige financiering van infectiepreventie in de langdurige zorg. Ook vragen ze gestandaardiseerde monitoring voor veelvoorkomende virussen om tijdig bij te kunnen sturen.

Ook een aantal wensen over de structuur van de crisisorganisatie in de langdurige zorg wordt op tafel gelegd. Zo wil het veld duidelijkheid over de rol van de GGD en het RIVM in de langdurige zorg. Ook wordt er een structurele aansluiting in de ROAZ-structuur gevraagd. De initiatiefnemers vragen om blijvende aandacht voor de langdurige zorg en vanzelfsprekende aanwezigheid in de crisisstructuur. Hier was in de eerste fase van COVID-19 geen sprake van.

Meer informatie

Download het document Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg

 

The post Langdurige zorg presenteert stip op de horizon COVID-19 appeared first on Professionals.

Ook interessant

  • Calendar23-JULI-2024

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo is geen goed idee

MantelzorgNL vindt samen met andere partijen een herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo geen goed idee. Dit…

  • Calendar05-JULI-2024

Premier Schoof zegt uitwerking hoofdlijnenakkoord op mantelzorg toe: presentatie op Prinsjesdag

In zijn eerste plenaire debat met de Tweede Kamer over de regeringsverklaring reageerde premier Dick Schoof op de inbreng van…

166 Gerelateerde